Skontaktuj się z nami Umów się na wizytę

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY ZVIROPOLIS

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych przetwarzanych w związku z utrzymaniem strony www.zviropolis.pl („Strona”) będzie Zviropolis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Zviropolis”).

1.Zviropolis jako administrator danych osobowych

Kto jest administratorem?Zviropolis sp. z o.o. ul. Bonarka 19/5 30-415 Kraków  
Jak mogę się skontaktować z administratorem?e-mailowo na adres info@zviropolis.com lub pisemnie na adres Zviropolis wskazany powyżej  

2.Korzystanie ze Strony

Administratorem Twoich danych osobowych związanych z prowadzeniem Strony będzie Zviropolis jako właściciel Strony.

Zviropolis może przetwarzać informacje dotyczące osób, które odwiedzają Stronę nawet jeżeli nie zostawisz nam swoich danych np. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

W trakcie używania Strony, Zviropolis zbiera pewne informacje za pomocą plików cookies. Informacje te mogą stanowić w określonych przypadkach dane osobowe, a także bardziej ingerować w Twoją prywatność, dlatego w ramach niniejszej polityki prywatności, a przede wszystkim w ramach polityki cookies dostępnej pod adresem https://zviropolis.pl/polityka-cookies-na-stronie-www-zviropolis-pl , pragniemy dostarczyć jak najbardziej szczegółowych informacji na ten temat.

Cel i podstawa przetwarzaniaTwoje dane, w związku z korzystaniem ze Strony, będą przetwarzane przez Zviropolis:   w celu utrzymania Strony, a także udostępniania zgromadzonych na niej treści i funkcjonalności (takich jak formularz kontaktowy) i świadczenia tym samym usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,   w celu dochodzenia lub obrony roszczeń (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Zviropolis polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,   w celach dokonywania analizy ruchu na Stronie i monitorowania jak „klikają się” konkretne treści na Stronie w związku ze stosowaniem cookies zgodnie z Polityką cookies, tj. prawnie uzasadnionego interesu Zviropolis, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   W tym zakresie Twoja zgoda na cookies, udzielona zgodnie z Polityką cookie, będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych osobowych poza EOG na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO, o czym więcej przeczytasz w zakładce „Odbiorcy danych, transfer danych do państw trzecich” oraz w Polityce cookies.  
Okres przetwarzaniaDane będą przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies, o których mowa w Polityce cookies lub do momentu wniesienia sprzeciwu w zależności od tego, których z tych terminów nastąpi wcześniej.   Możliwe jednak, że Zviropolis będzie przetwarzał dane również dużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tego roszczenia.  
Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych może być niezbędne, aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Stronę.   Podanie danych w celach wynikających z uzasadnionego interesu Zviropolis, o którym mowa w pkt c powyżej, jest w dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niedostosowaniem treści Strony do użytkownika.  

3. Formularz kontaktowy

Masz możliwość skontaktowania się ze Zviropolis za pomocą formularza kontaktowego na Stronie. Więcej informacji o tej usłudze znajdziesz w Regulaminie usług dostępnym na Stronie pod adresem https://zviropolis.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-weterynaryjnych-przez-klinike-weterynaryjna-zviropolis-centrum-weterynaryjne

Cel i podstawa przetwarzaniaW związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego na Stronie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Zviropolis w celu odpowiedzi na zadane pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Zviropolis, polegającego na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Zviropolis w związku prowadzoną działalnością, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych dodatkowych, niewymaganych przez Zviropolis i podanych dobrowolnie.  
Okres przetwarzaniaTwoje dane osobowe będą zasadniczo przechowywane przez okres przetwarzania Twojego zapytania i maksymalny okres 12 miesięcy po zakończeniu przetwarzania.   W zakresie w jakim przetwarzane opiera się na zgodzie, dane będą przetwarzane do momentu upływu terminów, o których mowa powyżej lub wcześniej do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana w każdym momencie.  
Obowiązek podania danychPodanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.   Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, jednakże ich podanie jest dobrowolne.  

4.Odbiorcy danych, transfer danych do państwa trzecich

Odbiorcami Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ww. celach, mogą być:

 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony,
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty wskazane w Polityce cookies,
 • kancelarie prawne, doradcy prawni,
 • audytorzy.

Zviropolis co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednakże, w związku z prowadzoną na Stronie analityką, Zviropolis używa takich narzędzi jak Google Analytics, Facebook Pixel, czy Hotjar. Z tego względu, w tym zakresie może dochodzić do wysyłania i przechowywania części Twoich danych osobowych do USA, które jest krajem trzecim w rozumieniu RODO, tj. niezapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami UE. Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies (inne niż niezbędne), będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do USA na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji (tj. o plikach cookies, partnerach, z których usług korzystamy i celach ich stosowania) znajdziesz w Polityce cookies.

5.Media społecznościowe

Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych. Przygotowaliśmy jednak odrębne polityki, które regulują zasady i cele przetwarzania przez nas danych w związku z prowadzonymi profilami/kontami w mediach społecznościowych:

6.Okres przechowywania danych osobowych

Zviropolis nie będzie przechowywał Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Szczegółowe informacje o czasie przechowywania możesz znaleźć w odniesieniu do poszczególnych czynności wskazanych powyżej oraz w Polityce cookies.

7.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą̨ żadnych negatywnych konsekwencji,
 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany) (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zviropolis w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne.

9.Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą publikowane na Stronie.