Regulamin Szpitala Kliniki Weterynaryjnej Ochota

REGULAMIN SZPITALA KLINIKI WETERYNARYJNEJ Zviropolis Centrum Weterynaryjne
 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 87 lok. U2, 02-393 Warszawa

1.   Warunkiem przyjęcia do szpitala prowadzonego przez Klinikę Weterynaryjną „Zviropolis Centrum Weterynaryjne” (Szpital) jest podpisanie przez posiadacza zwierzęcia zgody na leczenie stacjonarne w Szpitalu, której formularz stanowi załącznik do Regulaminu, zaakceptowanie przewidywanych kosztów leczenia, wniesienia opłaty za pierwszą dobę pobytu zwierzęcia w Szpitalu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.   Za Posiadacza zwierzęcia hospitalizowanego będzie uznawana osoba, na którą dane zwierzę zostało zarejestrowane w systemie elektronicznym Kliniki Weterynaryjnej „Zviropolis Centrum Weterynaryjne” (Klinika).

3.   W celu przekazania posiadaczowi zwierzęcia informacji dotyczących hospitalizowanego zwierzęcia, lekarz lub personel Kliniki skontaktuje się z nim telefonicznie minimum raz dziennie. Próba kontaktu z posiadaczem zwierzęcia może zostać podjęta w następujących przedziałach czasowych: 10.00-20.00.

4.   Respektowanie wyżej wymienionych zasad kontaktu pozwoli Szpitalowi na poświęcenie posiadaczowi zwierzęcia odpowiednio długiego czasu podczas rozmowy i przekazanie wszystkich niezbędnych informacji.

5.   O stanie zdrowia zwierzęcia hospitalizowanego będzie informowany posiadacz zwierzęcia lub osoba pisemnie upoważniona do podejmowania decyzji w jego imieniu.

6.   Wszelkie informacje o kosztach leczenia stacjonarnego zwierzęcia w Szpitalu są dostępne w Recepcji Kliniki (na miejscu lub telefonicznie) lub u lekarza weterynarii prowadzącego leczenie. W ramach kontaktu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Szpital na życzenie posiadacza zwierzęcia przekazuje mu informacje o bieżącym stanie jest rachunku.

7.   W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia lub zaistnienia okoliczności wykonania nieprzewidzianych wcześniej procedur diagnostyczno-klinicznych, które wygenerują koszty przekraczające wcześniej zaplanowane kwoty, personel Kliniki skontaktuje się z posiadaczem zwierzęcia tak szybko jak to tylko możliwe, celem poinformowania o zaistniałej sytuacji i uzyskania zgody na ich wykonanie. Kiedy kontakt z posiadaczem zwierzęcia nie jest możliwy, decyzję podejmuje lekarz weterynarii kierując się dobrem zwierzęcia.

8.   Plan leczenia i żywienia jest ustalany przez lekarza prowadzącego. Hospitalizowane zwierzę jest objęte całodobową opieką lekarza dyżurnego i personelu pomocniczego Kliniki.

9.   Klinika nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione wraz ze zwierzęciem w szpitalu przedmioty (smycze, koce, zabawki etc.).

10. Przebywające w szpitalu psy wyprowadzane są na spacery minimum 2 razy w ciągu dnia, chyba że lekarz prowadzący lub dyżurujący zaleci inaczej.

11. Hospitalizowane koty mają dostęp do indywidualnych kuwet.

12. Do Szpitala nie są przyjmowane zwierzęta szczególnie agresywne, niewspółpracujące lub przenoszące choroby zakaźne. Dodatkowo w przypadku psów – nie są przyjmowane psy nieposiadające aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

13. Koszty hospitalizacji należy regulować na bieżąco, nie rzadziej niż co 2 doby pobytu zwierzęcia w Szpitalu.

14. Numer konta bankowego Kliniki:

Numer konta: 57109010560000000157354359

Dane do przelewu: Zviropolis Sp. z o.o.
ul. Bonarka 19/5
30-415 Kraków
NIP: 679-325-6989

15. W przypadku nieuregulowania na bieżąco kosztów pobytu zwierzęcia w Szpitalu, zgodnie z Regulaminem, zwierzę zostanie wypisane ze Szpitala.  

16. W przypadku porzucenia zwierzęcia, posiadacz zwierzęcia zostanie obciążony pełnymi kosztami pobytu i leczenie zwierzęcia w Szpitalu.

17. W przypadku śmierci zwierzęcia w Szpitalu zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie zwłok (odbiór, kremacja zbiorowa, kremacja indywidualna) do 24h. Po 24h zwłoki oddawane są do zbiorowej kremacji na koszt właściciela. W przypadku śmierci zwierzęcia pozostawione przedmioty można odebrać do 24h następnie podlegają utylizacji.

18. Koszty hospitalizacji nie obejmują leków i materiałów wydanych Klientowi do domu.

19. O zakończeniu hospitalizacji decyduje lekarz prowadzący.

20. Przebywające w szpitalu zwierzęta mogą zostać wypisane przez lekarza prowadzącego lub dyżurującego przed upływem ustalonego terminu, jedynie po wcześniejszym szczegółowym omówieniu wszystkich zaleceń i ustaleniu terminu wizyty kontrolnej przez lekarza.

21. Sugestie i uwagi dotyczące jakości lub sposobu realizacji usług weterynaryjnych świadczonych przez lekarzy i podległy im personel pomocniczy Kliniki należy kierować na adres mailowy info@zviropolis.pl.

22. Kwestie sporne rozstrzygane będą w oparciu o Regulamin i obowiązujące prawo.

23. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

a)   zmiana przepisów lub wydanie ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych, lub orzeczeń sądów powszechnych nakazujących wprowadzenie zmian, których adresatem jest Klinika lub zmiana interpretacji takich przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b)   zmiany techniczne lub organizacyjne świadczonych usług w ramach Szpitala oraz ich zakresu,

c)   analizy reklamacji dotyczących treści Regulaminu,

d)   zmiany organizacyjne i administracyjne prowadzenia Kliniki lub Szpitala,

e)   zmiany cennika usług i produktów oferowanych w ramach działalności Szpitala;

f)   zmiany w podejściu klinicznym, leczniczym i terapeutycznym wynikającym z wyników badań klinicznych i najnowszych opracowań naukowych.

24. Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie reguluje regulamin Kliniki, udostępniony posiadaczowi zwierzęcia do zapoznania się i zaakceptowania. W regulaminie tym, w szczególności, przedstawiono wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych posiadaczy zwierząt, zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższym Regulaminem oraz regulaminem Kliniki, rozumiem ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.